Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie

Rozpoczęcie roku szkolnego- ważne informacje

Utworzono dnia 26.08.2021

Pietrzyków, dn. 26.08.2021 r.

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, Drodzy Wychowankowie i Uczniowie

1. Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się dnia 01 września 2021 r. (środa) wg następującego harmonogramu:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie:

 • od godz. 8:30 do 9:00

klasa IV – sala nr 16 – mgr Katarzyna Bednarek

klasa V – sala nr 22A – mgr Marta Szymaniak,

klasa VI – sala nr 27 – mgr Anna Wojciechowska,

klasa VII – sala nr 17 – mgr Katarzyna Kubicka,

klasa VIII – sala nr 25 – mgr Małgorzata Plucińska,

 • od godz. 9:00 do 9:30

klasa I – sala nr 20 – mgr Natalia Wietecka,

klasa II – sala nr 22b – mgr Angelika Budzińska,

klasa III – sala nr 21 – mgr Anna Urbaniak,

Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie:

 • od 9:30 do 10:00

Grupa Maluszki ( 3 i 4 latki) sala nr 24 - mgr Jolanta Górska

Grupa Zerówka ( 5 i 6 latki) sala nr 23 - mgr Natalia Gęsikiewicz

Uwaga!!! Podczas rozpoczęcia roku szkolnego z dzieckiem może być wyłącznie jeden rodzic lub jeden opiekun, który musi mieć zasłonięte okolice nosa i ust. Obowiązkowa dezynfekcja rąk obowiązuje po wejściu do budynku szkoły zarówno dzieci jak i dorosłych.

Wejście na teren szkoły wyłącznie od strony boiska szkolnego.

Prosimy o zachowywanie dystansu społecznego min.1,5 m od innych dzieci, rodziców lub pracowników placówki.

2. Zestawy podręczników są do odbioru wg wcześniej podanego harmonogramu.

3. Zapotrzebowanie na dowóz dziecka busem należy zgłosić u Wychowawcy klasy wraz z podaniem nazwy odpowiedniego przystanku w dniu 01 września 2021 r.

4. Zapotrzebowanie na obiady dla dziecka należy zgłosić u Wychowawcy klasy do dnia 03 września 2021 r.:

 • cena obiadu z „Małe co nieco” (drugie danie) - 8 zł

5. Rada Rodziców podjęła decyzję o przedłużeniu ubezpieczenia uczniów w firmie Compensa na rok szkolny 2021/2022

 • płatność w wysokości 35 zł za dziecko w sekretariacie szkoły do dnia 24.09.2021 r.

6. UWAGA!!! Rodzice tych wychowanków lub uczniów, którzy cierpią na alergie lub inne choroby układu oddechowego objawiające się np. katarem, kaszlem, proszeni są o złożenie w szkole do dnia 03.09.2021 r. stosownego zaświadczenia lekarskiego.

7. U Wychowawców klas rodzice/opiekunowie otrzymają do wypełnienia zgody o następującej treści:

 

Oświadczenie/zgoda

Oświadczam, że w miejscu zamieszkania lub pobytu mojego dziecka/dzieci .....................................................................................(imię i nazwisko dziecka/dzieci) nie przebywają osoby na kwarantannie, ani w izolacji domowej.

W przypadku zmiany powyższych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora placówki.

 

Równocześnie wyrażam zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury ciała mojego dziecka z użyciem bezdotykowego termometru przy zaobserwowaniu objawów chorobowych, mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych.

……………………………………………..

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

7. Każdy rodzic jest zobowiązany do zapoznania się z poniższymi wytycznymi, jak również wszelkimi zaleceniami umieszczanymi na stronie szkoły lub przekazywanymi przez Wychowawców drogą elektroniczną poprzez dziennik elektroniczny (lub za pośrednictwem mediów społecznościowych) oraz do ich bezwzględnego przestrzegania. Bardzo prosimy o podanie Wychowawcom aktualnych numerów telefonów lub innych dróg szybkiego kontaktu z Państwem w razie zaistnienia nagłej potrzeby.


 

Dyrektor

mgr Dorota Kurek


 

WYTYCZNE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK

INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

 2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu

 5. Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce (jeżeli szkoła posiada szafki). Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.

 7. Przed wejściem do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Na terenie placówki jest obowiązek zakrywania nosa i ust (RODZICE).

 8. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 9. Rodzic/opiekun może wejść do budynku jedynie w wyznaczonym obszarze.

 10. Należy zachować dystans społeczny od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz pracowników szkoły min. 1,5 m.

 11. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury dziecka w przypadku podejrzenia objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych. Pomiaru dokonuje wyznaczony pracownik szkoły.

 12. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych dziecko zostanie odizolowane od innych osób w wyznaczonym miejscu. Rodzic/opiekun zostanie poinformowany o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 13. Rodzic/opiekun pisemnie oświadcza, że w miejscu zamieszkania lub pobytu dziecka nie przebywają osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej. W przypadku zmiany powyższych rodzic/opiekun zobowiązuje się powiadomić o tym Dyrektora szkoły

ZAŁĄCZNIKI:

Komunikat dla rodziców

Utworzono dnia 27.08.2021, 19:13

E-DZIENNIK

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

 

STOP SZKOLNEJ AGRESJI

DOBRA SZKOŁA

NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMACH

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMACH

PROGRAM DLA SZKÓŁ

PROFILAKTYKA HIV/AIDS