Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


1. WSTĘP

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie (Zespół), w którego skład wchodzi Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (https://sppietrzykow.szkolna.net/) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie, Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jest częściowo niezgodna:

 •          filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.


2. PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Narzędzie ułatwień dostępu:

 • podwyższony kontrast

 • możliwość powiększenia liter

 • podświetlane linki

 • mapa strony

 • jasne tło

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych tj.:

 • Ctrl++ (powiększenie)

 • Ctrl+- (pomniejszenie)

 • Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)

 • F11 (tryb pełnoekranowy)

 • Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)

 • Ctrl+C (kopiowanie)

 • Ctrl+S (zapisanie strony)

 • Ctrl+F (szukanie na stronie)

 • Ctrl+P (drukowanie)

 • Ctrl+I (informacje o stronie)

 • Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)

3. INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anna Jabłońska, stowarzyszenienaszaszkola@interia.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 572353345. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

4. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie, Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie, Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia.

Główne wejście od frontu budynku (wejście 1.) znajduje się od strony drogi wojewódzkiej nr 466. Prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Istnieje drugie i trzecie wejście do budynku od strony północnej prowadzące wprost z parkingu (wejście 2., wejście 3.) Wejścia te są na tym samym poziomie co poziom parkingu. Nie ma zatem schodów ani podjazdów. Nad wszystkimi wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście do części administracyjnej Zespołu (sekretariat, dyrekcja) oraz biblioteki szkolnej znajduje się po lewej stronie od wejścia 2., poprzedzone jest szerokim stopniem. Docelowe pomieszczenia znajdują się na piętrze, do których prowadzą schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku znajdują się 3 kondygnacje: parter, 1 piętro, 2 piętro- strych. Na poziomach: parter, 1 piętro znajduje się korytarz.

Cała infrastruktura Zespołu znajduje się na pierwszym piętrze budynku, do której prowadzi jedynie klatka schodowa, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind.

Szatnie uczniów oraz sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony północnej jednak nie są specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów itp. Można łatwo dostać się do tej części szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.


 

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

 

STOP SZKOLNEJ AGRESJI

NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMACH

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMACH

Akademia bezpiecznego Puchatka

PROGRAM DLA SZKÓŁ

PROFILAKTYKA HIV/AIDS